Artikelen door redactie

Gebruik lokale nutriëntenstromen in de Kromme Rijn

Twee fruittelers en twee melkveehouders in de Kromme Rijnstreek gaan, onder begeleiding van CLM, samenwerken aan een nutriënten-kringloop. Het doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en de kringloop lokaal te sluiten. Het gebruik van organisch materiaal (bijv. champost, compost, dierlijke mest) in de fruitteelt is de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemakken en precisie […]

Flevolandse loonwerkers willen meer zicht op bodemstructuur

In de provincie Flevoland beoordelen boeren samen met hun buurman en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond. Dit doen ze door profielkuilen te graven en te beoordelen. Binnen dit project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ loopt nu een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers. Loonwerkers, in samenspraak met de agrariërs, hebben een belangrijke rol […]

De impact van Veldleeuwerik: 15 jaar verder

Stichting Veldleeuwerik bestaat 15 jaar. In die tijd is Veldleeuwerik gegroeid naar ruim 400 akkerbouwers en 50 bedrijven in heel Nederland. Samen werken ze in een versneld tempo aan duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Wat heeft dit opgeleverd? CLM onderzocht de impact van 15 jaar veldleeuwerik. Veldleeuweriktelers werken als katalysator voor het toepassen […]

Inzicht door indicatoren voor biodiversiteit

Recentelijk is er veel aandacht voor de dramatische achteruitgang van insecten. Zo is sinds 1989 in Noordwest-Europa een afname aan vliegende insecten gemeten van ruim 75% en een afname in soorten van 25%. De oorzaak ligt niet vast, maar er ligt een vermoeden dat het gebruik van pesticiden hieraan ten grondslag ligt. Aangezien insecten een […]

Kennis delen rondom Niet Kerende Grondbewerking

Akkerbouwers wisselen kennis uit in de studiegroepen Niet Kerende Grondbewerking en verdiepen zich in het systeem van conserverende bodembewerking. De groepen bevinden zich in Noord-Holland, Flevoland/Haarlemmermeer en het zuidwesten. Inmiddels zijn er ook leden van buiten deze regio’s. In november en december 2017 zijn er drie bijeenkomsten geweest van de studiegroepen Niet Kerende Grondbewerking. Deze […]

Meer dan 150 profielkuilen levert interessante informatie en discussie op

Achtenveertig akkerbouwers, veehouders en loonwerkers in Flevoland hebben vanaf juni 2017 deelgenomen aan de eerste fase (fase A) van het project Zicht op de Bodemstructuur. Gezamenlijk hebben de deelnemers en de bodemspecialisten in de maanden juni en juli ongeveer 150 profielkuilen gemaakt en beoordeeld. Dit levert interessante informatie en discussies bij de profielkuilen op. Enkele […]

Bodemverdichting in Noord-Nederland

In opdracht van de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, zijn samen met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein en de WUR ruim 100 agrarische bedrijven bezocht om daar te meten aan bodemverdichting. De bedrijven kunnen worden onderverdeeld in akkerbouw op zavel, akkerbouw op zandgrond , akkerbouw op dalgrond en veeteelt op zandgrond. Op […]

Brabant BEWUST: een goede bodem tegen afspoeling nutriënten

De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald tot onder de adviesbemesting. Tegelijkertijd blijkt deze daling nog steeds niet voldoende om aan alle waterkwaliteitsnormen te voldoen. Dit vormt de startpunt voor het meerjarige programma Brabant BEWUST dat in januari 2017 van start is gegaan. Het project is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar […]

Compostextract beïnvloedt stikstofopname uit veenweidebodem

In het kader van het project ‘Proeftuin Veenweiden’ deed het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Soiltech een pilot studie naar het effect van het compostextract Fytaforce op de stikstofopname van gras uit de veenweidebodem. De proef liet zien dat Fytaforce mogelijk een invloed heeft op de stikstofopbrengst van gras door het seizoen heen. Vervolgonderzoek […]

De bodem als motor voor circulaire landbouw

In 2017 is het Programma Circulaire Landbouw van start gegaan in de twee gemeenten Sint Tunnis en Boxmeer. Met dit programma willen de initiatiefnemers, de beide ZLTO-afdelingen, een beweging organiseren onder alle boeren om met duurzaam bodembeheer aan de slag te gaan. In het besef dat de huidige bouwplannen veel vragen van deze jonge en […]