Artikelen door webmaster

Save Our Soils maakt bewust van de bodem

Deze infographics komen uit de Save Our Soils campagne die is geïnitieerd door Nature & More en wordt ondersteund door verschillende NGO’s en bedrijven. De Save Our Soils campagne heeft als doel consumenten bewust te maken van het belang van de bodem voor menselijke gezondheid, voedselzekerheid en klimaat. Meer informatie bij Michaël Wilde, michael.wilde@eosta.com, 06 […]

Aandacht voor goed bodembeheer in SchoonWaterWijzer

Bodemmaatregelen zoals niet-kerende grondbewerking dragen bij aan vermindering van emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Gebruikers van bestrijdingsmiddelen worden hierop gewezen in de SchoonWaterWijzer die sinds begin april beschikbaar is. Met de SchoonWaterWijzer brengen gebruikers hun geïntegreerde teeltwijze in kaart, van erf tot akker en van preventie tot bewuste omgang met middelen. Door deze online tool in […]

Gevolgen en oplossingen voor ondergrondverdichting vastgelegd in factsheets

Verdichting van de bodem vanaf de ploegzool en dieper is een onderschat probleem. De gevolgen van ondergrondverdichting voor agrarische productie, natuurontwikkeling, klimaat en waterhuishouding zijn samengevat in vier factsheets. Iedere factsheet beschrijft ook oplossingen om ondergrondverdichting te voorkomen. Bijna 50% van de ondergrond in de landbouw overschrijdt het niveau van kritische dichtheid, blijkt uit veldonderzoek. […]

Vruchtbaar Flevoland: van diepploegen naar duurzaam bodembeheer

De Flevopolder staat bekend om zijn vruchtbare gronden. Toch is op veel plaatsen de bodemvruchtbaarheid binnen één generatie boeren verminderd, door verslechtering van de bodemstructuur. Naast het ‘natuurlijke’ bodemproces van inklinking na inpoldering wordt dit veroorzaakt door de steeds intensievere bedrijfsvoering. Granen verdwijnen uit het bouwplan en het aandeel tuinbouw-gewassen stijgt. Er wordt met zwaardere […]

Groene grondstof van overheid naar agrariër

Binnen het project Boeren op Goede Grond in de gemeente Midden Drenthe hebben agrariërs van het waterschap Reest en Wieden groenafval in de vorm van Bokashi ontvangen als grondstof voor de bodem. In de gemeente Midden Drenthe werken een aantal agrariërs in het project Boeren op Goede Grond, geïnitieerd door de provincie Drenthe, aan het […]

Factsheet en brochure duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën

Organische stof op de Veenkoloniale gronden is vaak afkomstig van veen dat er ooit groeide. Daardoor is deze organische stof zeer koolstofrijk en stikstofarm. De  grond is daardoor moeilijk rul te krijgen, snel verdicht en gevoelig voor verstuiving. Twee nieuwe producten van het Louis Bolk Instituut zijn speciaal gericht op kennis over en beheer van […]

Brochure: rode klaver voor maaiweides

De belangstelling onder veehouders voor rode klaver in gras is sterk toegenomen. Dat blijkt uit een groeiend aantal hectare de laatste jaren. Geslaagde gras-rodeklavermengsels voor maaiweides zijn hoogproductief, besparen kunstmest en leveren eiwitrijk veevoer. Daarnaast bieden ze voordeel voor bodem en klimaat. Dat maakt gras-rodeklavermengsels aantrekkelijk voor veehouders. De brochure Rode klaver voor maaiweides: winst […]