Bodemverdichting in Noord-Nederland

In opdracht van de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, zijn samen met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein en de WUR ruim 100 agrarische bedrijven bezocht om daar te meten aan bodemverdichting. De bedrijven kunnen worden onderverdeeld in akkerbouw op zavel, akkerbouw op zandgrond , akkerbouw op dalgrond en veeteelt op zandgrond.

Op de bedrijven zijn twee percelen  bezocht om te meten aan de dichtheid van de bodem. Door middel van het nemen van ringmonsters is de droge bulkdichtheid van de ploegzool en de ondergrond bepaald. De droge bulkdichtheid is het gewicht van een volume grond. Een verdichte laag heeft een hogere bulkdichtheid. De gemeten waarden in dit onderzoek zijn vergeleken met bulkdichtheden uit recente literatuur.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de onderzochte percelen een vorm van bodemverdichting hebben. De zavelgronden lijken gevoeliger voor verdichting dan de andere categorieën.  Er is geprobeerd om een verband te zoeken tussen het (bodem)management van de perceelgebruiker en de gemeten verdichting. Verwachte verbanden, zoals ploegen zorgt voor verdichte ploegzool, konden niet worden bevestigd. Hoewel de exacte oorzaken en verbanden niet zijn gevonden, blijft het alarmerend hoeveel landbouwgrond te maken heeft met verdichting.

Vragen? Neem contact op met Everhard van Essen, Aequator Groen & Ruimte  (evanessen@aequator.nl| T 06 265 18 630)  of Wiebe Harder (wharder@aequator.nl)