Positieve prikkels voor levendige bodem organische stof

Meer positieve prikkels om levendige en dynamische organische stof de bodem in te krijgen. Die boodschap bracht Gijs Kuneman – directeur CLM – in tijdens het Ronde Tafelgesprek van de EZ-Commissie van de 2e kamer op 26 oktober 2016. Momenteel is er weinig stimulans voor een agrariër om te investeren in lange termijn bodemkwaliteit. De overheid kan op verschillende manieren hieraan bijdragen.

 

Levendige bodem organische stof

Landelijk gezien daalt het gehalte aan bodem organische stof niet.[1] Lokaal kan door het landgebruik wel problemen ontstaan. Van grotere zorg is de kwaliteit en functionaliteit van de bodem organische stof. Zit er leven in, zit er dynamiek in, hoe functioneel is het – met als metafoor de meeuwen achter de ploeg?

 

Positieve prikkels

Agrariërs kennen de wisselwerking tussen bodemorganische stof en bodemvruchtbaarheid, waterbuffering, etc. Momenteel bestaat er weinig stimulans voor het investeren in lange termijn bodemkwaliteit bij de agrariër, o.a. door korte pachtduur. Gedacht kan worden aan mogelijke positieve prikkels:

  • Label Duurzaam Bodembeheer: de pachter wordt beloond wanneer is geïnvesteerd in bodemorganische stof en bodemkwaliteit.
  • Carbon credits: de boer wordt beloond voor klimaatdiensten via een vergoeding per ton CO2 dat hij vast legt in de bodem.
  • Circulaire economie: de biomassa uit openbaar groen en natuurterreinen wordt momenteel ingezet in de biobased economy, maar kan samen met dierlijke mest een nieuwe meststof vormen die veel organische stof aan de bodem toevoegt.

 

Rol voor de overheid

De overheid kan op vier manieren bijdragen aan de bodemkwaliteit:

  1. Een integraal beleid voor bodemkwaliteit en het meenemen van landgebruik,
  2. Meenemen van CO2 vastlegging in de bodem, in het klimaatbeleid.
  3. Als grondeigenaar via o.a. gemeenten, provincies en waterschappen, door voorwaarden te stellen aan de pacht op gebied van CO2-opslag.
  4. Via vergroeningstoeslagen onder het GLB een kans om te sturen op bodemkwaliteit.

 

Meer informatie: Gijs Kuneman | gkuneman@clm.nl | 0345 470 726

 

 

[1] Reijneveld, A., J. van Wensem en O. Oenema. 2009. Trends in soil organic carbon of Agricultural land in the

Netherlands between 1984 and 2004. Geoderma 152: 231–238