Berichten

Bodemverdichting in Noord-Nederland

In opdracht van de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, zijn samen met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein en de WUR ruim 100 agrarische bedrijven bezocht om daar te meten aan bodemverdichting. De bedrijven kunnen worden onderverdeeld in akkerbouw op zavel, akkerbouw op zandgrond , akkerbouw op dalgrond en veeteelt op zandgrond.

Op de bedrijven zijn twee percelen  bezocht om te meten aan de dichtheid van de bodem. Door middel van het nemen van ringmonsters is de droge bulkdichtheid van de ploegzool en de ondergrond bepaald. De droge bulkdichtheid is het gewicht van een volume grond. Een verdichte laag heeft een hogere bulkdichtheid. De gemeten waarden in dit onderzoek zijn vergeleken met bulkdichtheden uit recente literatuur.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de onderzochte percelen een vorm van bodemverdichting hebben. De zavelgronden lijken gevoeliger voor verdichting dan de andere categorieën.  Er is geprobeerd om een verband te zoeken tussen het (bodem)management van de perceelgebruiker en de gemeten verdichting. Verwachte verbanden, zoals ploegen zorgt voor verdichte ploegzool, konden niet worden bevestigd. Hoewel de exacte oorzaken en verbanden niet zijn gevonden, blijft het alarmerend hoeveel landbouwgrond te maken heeft met verdichting.

Vragen? Neem contact op met Everhard van Essen, Aequator Groen & Ruimte  (evanessen@aequator.nl| T 06 265 18 630)  of Wiebe Harder (wharder@aequator.nl)

De winst van goed bodembeheer concreet in beeld

Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Dat geldt ook voor wateropvang: met die 1% extra organische stof kan een bodem 6,8 tot 9,3 mm meer water bergen (in resp. zand en klei). Dan kan een boer bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen. Dat blijkt uit een analyse van CLM.

Ook voorkómen en opheffen van bodemverdichting is in het voordeel voor boer en waterbeheerder. Ook hier gaat het om een opbrengstverschil van al snel 10%. De winst voor conservering van water is minder eenduidig vast te stellen.

Samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzocht CLM welke conclusies kunnen worden getrokken uit de vele onderzoeksgegevens over de meerwaarde van duurzaam bodembeheer. Het blijkt dat goed bodembeheer inderdaad voordeel oplevert voor de boer én de omgeving.

Zicht op de concrete voordelen kan voor agrariërs aanleiding zijn om meer te investeren in duurzaam bodembeheer. Agrarische ondernemers wegen immers investeringen af tegen opbrengsten dit jaar en in de toekomst.

Bodembeheermaatregelen

De geanalyseerde maatregelen grijpen in op bodemvruchtbaarheid en het tegengaan van bodemverdichting. In de waardenkaarten, gebaseerd op het onderzoek, staat kwantitatieve informatie over verhoging van bodemorganische stof, effect op de gewasopbrengst en watervasthoudend vermogen:

 

Download de volledige onderzoekrapportage.

Vragen? Neem contact op met Elisa de Lijster, CLM

(edelijster@clm.nl | T 0345 470 722)