Vruchtbaar Flevoland: van diepploegen naar duurzaam bodembeheer

De Flevopolder staat bekend om zijn vruchtbare gronden. Toch is op veel plaatsen de bodemvruchtbaarheid binnen één generatie boeren verminderd, door verslechtering van de bodemstructuur. Naast het ‘natuurlijke’ bodemproces van inklinking na inpoldering wordt dit veroorzaakt door de steeds intensievere bedrijfsvoering. Granen verdwijnen uit het bouwplan en het aandeel tuinbouw-gewassen stijgt. Er wordt met zwaardere machines op het land gereden en later geoogst. Dat gaat ten koste van de bodemvruchtbaarheid.   

Dit staat in het rapport “Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming” dat is gepubliceerd door de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). Het eerste exemplaar is recent door RIDLV-voorzitter Edith Lammerts van Bueren overhandigd aan gedeputeerde Bert Gijsberts van de provincie Flevoland.

Het rapport legt bloot hoe de te sterke focus op de korte termijn duurzaam bodembeheer in de weg staat, en wijst daarbij onder andere op de nadelige gevolgen van liberale pacht en druk vanuit de keten. De sterke focus op de korte termijn heeft ook negatieve gevolgen voor klimaat, biodiversiteit en grondwater.

Daarnaast laat het rapport zien waar initiatieven genomen worden om wél rekening te houden met de lange termijn. Een van de aanbevelingen is het instellen van een Task Force voor bodemvruchtbaarheid en waterhuishouding op lange termijn, omdat het probleem moet worden opgelost op lokaal, regionaal én nationaal niveau. Er ligt er een rol voor onderwijs, ketenpartijen, waterschap, provincie, LTO en rijksoverheid.

Het onderzoek is gefinancierd door de Triodos Foundation, het  Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. Het rapport kreeg uitgebreid aandacht in de media en leidde tot Kamervragen. Ook maakte Vroege Vogels een reportage . U kunt het rapport downloaden.

Meer informatie bij Sjef Staps, Louis Bolk Instituut, s.staps@louisbolk.nl , 0343-523867