Artikelen door redactie

Micronutriënten in bodem en in voeding

Het landbouwbedrijf is een complex productiesysteem waarin mineralen een belangrijke rol vervullen. In de landbouw gaat de meeste aandacht uit naar de zogenaamde hoofdelementen. Bij meststoffen worden vooral de hoeveelheden N-P-K vermeld. Soms worden meststoffen aangevuld met magnesium of zogenaamde sporenelementen. Al met al zijn er vele elementen die een rol vervullen in de groei […]

Vernatting veengebieden voor landbouw, klimaat en biodiversiteit

Het is goed mogelijk om de emissie van broeikasgassen uit veengronden te verminderen. Diverse maatregelen dragen hieraan bij. Deze maatregelen zijn aanzienlijk goedkoper dan diverse andere oplossingen zoals CO2 opslag in de bodem. De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen vanuit alle sectoren verminderen. Ook de landbouw zal een bijdrage moeten leveren. Veenoxidatie veroorzaakt broeikasgasemissies, […]

Bomen, Bodem en Melk

Kan een veehouder zijn bodem verbeteren door het aanplanten van een bos?  Dat is de vraag in de pilot die CLM samen een veehouder en Probos heeft opgezet. Waarom zou een veehouder een bos aanleggen? Het antwoord is simpel: houtsnippers zijn prima strooisel voor in de stal. En na gebruik kan het strooisel op het […]

Samenwerking Veehouderij Akkerbouw

Samen met veehouders en akkerbouwers onderzoekt CLM of bodemgebruik duurzamer kan worden gemaakt door samen één bouwplan te maken. De extra ruimte die samenwerking oplevert voor herstel van intensieve bewerking zou kunnen leiden tot verbetering van bodemstructuur, bodemleven, en koolstofopslag. In een eerste project in Brabant is gebleken dat samenwerking economische en sociale voordelen opleveren, […]

Betekenis en waarde van micronutriënten – veldbijeenkomst 5 juli 2018

Boeren hechten veel waarde aan goede bodemvruchtbaarheid, dit vormt immers de basis voor goede groei en een gezond gewas. Door bemesting worden zowel de bodem als de plant gevoed. Naast zogenaamde hoofdelementen (macronutriënten), spelen ook micronutriënten een rol bij groei en ontwikkeling. Hoe werkt dat en wat mag je verwachten van gesteente melen en zouten? […]

Digitaal magazine “Grond”

Agrimedia en Naturim hebben samen leven geblazen in het magazine “Grond”. In dit digitale vakblad staat het thema Conserverende Bodembewerking (NKG) centraal. “Grond” zal 4 keer per jaar verschijnen en bevat bedrijfsrapportages, interessante artikelen uit het buitenland en verdiepende informatie mbt onderzoek, mechanisatie en groenbemesters. Bekijk het eerste nummer Het magazine is onderdeel van het […]

Bodemanalyses

Er zijn meerdere bodemlabs die hun diensten aanbieden. De analysemethoden en beoordelingen hiervan verschillen. Hoe betrouwbaar zijn de metingen en hoe vertaalt zich dit in bemestingsadviezen. Volg niet alleen de adviezen, maar volg vooral het gezonde boeren verstand. Bodemlabs beloven betrouwbaarheid op basis van nauwkeurige werkwijze en accreditaties. Toch komen we regelmatig afwijkende uitslagen tegen. […]

Bodemmaatregelen voor gras- en bouwland

In het project Carbon Valley zijn Brabantse agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan de slag met organische stofmanagement. Hiervoor is een set van maatregelen opgesteld. In deze set is de aanpassing van het landgebruik op bedrijfsniveau de basis. Daarnaast worden maatregelen benoemd om op gras- en bouwland de […]

Gebruik lokale nutriëntenstromen in de Kromme Rijn

Twee fruittelers en twee melkveehouders in de Kromme Rijnstreek gaan, onder begeleiding van CLM, samenwerken aan een nutriënten-kringloop. Het doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en de kringloop lokaal te sluiten. Het gebruik van organisch materiaal (bijv. champost, compost, dierlijke mest) in de fruitteelt is de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemakken en precisie […]

Flevolandse loonwerkers willen meer zicht op bodemstructuur

In de provincie Flevoland beoordelen boeren samen met hun buurman en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond. Dit doen ze door profielkuilen te graven en te beoordelen. Binnen dit project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ loopt nu een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers. Loonwerkers, in samenspraak met de agrariërs, hebben een belangrijke rol […]