Rekentools bieden inzicht in processen die in het veld of door een laboratoriumanalyse niet zijn waar te nemen. Ze brengen bijvoorbeeld veranderingen in nutriëntengehaltes in de bodem over de tijd in beeld. Ook effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu worden duidelijk. Daarnast kunnen met rekentools de effecten van alternatieve maatregelen onderzocht worden, zonder ze direct uit te voeren. Bijvoorbeeld: hoe zou de organischestofbalans van de bodem veranderen als er extra compost wordt toegevoegd? Hier staan een aantal veelgebruikte tools op een rij.

Biodiversiteitsmeetlat Gaia

Agrarische activiteiten, de inrichting van het erf en de percelen en het omringende landschap beïnvloeden de biodiversiteit op het bedrijf. De biodiversiteitsmeetlat Gaia geeft op bedrijfsniveau weer in hoeverre onderdelen bijdragen aan biodiversiteit. Daarnaast geeft de meetlat ook bedrijfsspecifieke tips voor het bevorderen van biodiversiteit, waaronder het bodemleven.

Milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen worden bij hun toelating beoordeeld op hun schadelijkheid voor regenwormen. Deze beoordeling is in de Milieumeetlat omgezet naar milieubelastingspunten voor bodemleven. Op deze manier kunnen gewasbeschermingsmiddelen met elkaar vergeleken worden en kan het minst schadelijke middel worden gekozen. De Milieumeetlat geeft ook milieubelastingspunten voor het risico op uitspoeling naar het grondwater, schadelijkheid voor waterleven en nuttige insecten, zoals bestuivers en natuurlijke bestrijders. Let met het oog op bodemleven ook op de milieubelasting voor het waterleven, omdat het waterleven veel overeenkomsten heeft met bepaalde soorten in de bodem.

Ndicea stikstofplanner

Ndicea stikstofplanner is een gebruiksvriendelijk model waarmee de stikstof- en waterdynamiek op een perceel worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van het bouwplan (gewassen, zaai- en oogstdata, opbrengst, nutriëntengehalten) en de bemesting (tijdstip en type van bemesting). Het model gebruikt veel standaardwaarden die aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie op het perceel, maar dat is niet noodzakelijk. Download Ndicea.

Organischestofbalans

Met de organischestofbalans-excelsheet kan snel en per rotatie de organischestofbalans en de stikstofmineralisatie in kaart gebracht worden. Download de organischestofbalans of lees meer.

Klimaatlat met koolstofmodule

De klimaatlat voor de open teelt  berekent op basis van bedrijfsspecifieke informatie de uitstoot van CO2 . Daarnaast wordt  de ontwikkeling van het koolstof- of organische stofgehalte  voor de komende 30 jaar berekend. Bepalend zijn de gewassen en groenbemesters in het bouwplan, de opbrengst, zaai- en oogstdatum, bemesting, grondbewerking, grondsoort en het huidige organische stof gehalte. Verschillende bouwplannen en  agrarische activiteiten kunnen doorgerekend worden.

BioESoil: effecten van biomassaproductie

Met BioESoil kan een agrariër of zijn adviseur uitrekenen wat de effecten van biomassaproductie voor energieopwekking op de bodemkwaliteit zijn. De tool laat de gevolgen van verschillende vormen van bio-energieproductie zien op de bodemkwaliteit (nutriënten en organische stof). Daarnaast laat de tool zien waar nutriënten en organische stof kunnen worden teruggewonnen om de bodemvruchtbaarheid en het organischestofgehalte op peil te houden. De tool is gebruiksvriendelijk en bruikbaar voor zowel grootschalige bio-energiegebruikers en –producenten als voor kleinschalige bio-energie gebruikers. BioESoil, ondersteunt bij advisering over en certificering van biomassa en is ontwikkeld door Alterra en CLM hebben in opdracht van AgentschapNL. Meer informatie bij Annelies Balkema, CLM, abalkema@clm.nl.