Een gezonde en weerbare bodem speelt een belangrijke rol bij geïntegreerde gewasbescherming. De biodiversiteit in een bodem is minder zichtbaar maar minstens zo divers als het bovengrondse leven. Een weerbare bodem heeft een rijk en divers bodemleven, een goede bodemstructuur en gunstige chemische eigenschappen. In een gezonde bodem is de biodiversiteit in balans en krijgen ziekten en plagen geen kans om veel schade aan te richten in het gewas.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen de natuurlijke regulatiefuncties in een bodem en rondom een gewas verstoren. De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die achterblijft in de bodem, hangt af van de afbraaksnelheid, binding aan bodemdeeltjes en van het organischestofgehalte van de bodem. De concentratie aan middel in de bodem en de giftigheid bepalen het risico voor het bodemleven. Om inzicht te krijgen in de schadelijke effecten van een bepaald gewasbeschermingsmiddel heeft het CLM de Milieumeetlat ontwikkeld.

Duurzaam beheer van de bodem is essentieel voor een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Bij de voorbereiding van het bouwplan, bemesting en bodembewerking zijn keuzes te maken die bijdragen aan een weerbare bodem en een gezond gewas.