Bij het nemen van maatregelen is het belangrijk om steeds te kijken naar de interactie tussen plant en bodem. Gewas, beworteling, bodemleven en bodem vormen een zichzelf versterkende cyclus. Een gewas met flinke beworteling geeft meer voedsel en leefruimte aan het bodemleven. Dit bodemleven zorgt voor een betere bodemstructuur, nutriëntenvoorziening en wateropname door de plant. Het resultaat is meer gewasproductie en beworteling. Aan de agrariër de uitdaging om dit vliegwiel draaiende te houden door het nemen van de juiste maatregelen.

Het op peil houden van het organischestofgehalte, het stimuleren van beworteling, het stimuleren van het bodemleven en het telen van groenbemesters dragen bij aan het in stand houden van een gezonde bodem. Op deze pagina staan ook maatregelen om bodemproblemen op te lossen, zoals het tegengaan van erosie en wateroverlast, het voorkomen van verdichting en het bestrijden van ziekten en plagen.

Relevante maatregelen verschillen per sector en per grondsoort. De brochure Goed bodembeheer op veen boert beter gaat in op specifieke maatregelen voor bodembeheer op melkveehouderij op veengrond.  De Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden is gericht op akkerbouwers op veenkoloniale gronden. De maatregelen zijn afgestemd op de problemen die naar voren zijn gekomen in een bodemscan van Veenkoloniale gronden.
aardappel cyclus 10x10cm