Een goede beworteling draagt bij aan verminderde gevoeligheid voor droogte en verbeterde nutriënten-opname (vooral van nutriënten die weinig mobiel zijn in de bodem, zoals fosfor). Daarnaast dragen wortels bij aan de bodemstructuur en leveren ze makkelijk afbreekbaar organisch materiaal, wat voeding is voor het bodemleven. Diepe beworteling kan bijdragen aan verbeterde drainage van de ondergrond. Beworteling kan gestimuleerd worden door structuurschade en verdichting te voorkomen, door diepwortelende gewassen of rassen te kiezen, en maaigewassen zoals gras niet te frequent te maaien of te beweiden. Deze en andere maatregelen staan uitgewerkt in het rapport Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling en in de brochure Terug naar de graswortel: Een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling.