Het begroeid houden van het land en het voorkómen van oppervlakkige afstroming van water zijn belangrijke maatregelen tegen wind-, water- en bodemerosie. Zwarte braak kan voorkomen worden door het tijdig zaaien van een groenbemester en het achterlaten van gewasresten, zoals stro, op het land.

Daarnaast kan erosie op hellingen beperkt worden door maatregelen op het gebied van grondbewerking. Geen, minimale of niet-kerende grondbewerking kunnen erosie sterk beperken. Voor succesvolle toepassing van deze manier van bodembewerking zijn echter wel aanpassingen in het teeltsysteem nodig, bijvoorbeeld om onkruiddruk te beperken en te zorgen voor voldoende nutriënten. Wanneer wel geploegd wordt, kan dat het beste langs de hoogtelijnen gebeuren, in plaats van dwars er op.

Water en geërodeerde grond kunnen in permanente groenstroken langs hoogtelijnen worden opgevangen. Ook opvangbekkens kunnen zorgen voor het opvangen van overvloedige neerslag.