De belangrijkste maatregel om verdichting te voorkomen is geduld. Te vroeg het land op gaan in het voorjaar, als het eigenlijk nog te nat is, kan veel structuurschade veroorzaken die moeilijk weer op te lossen is. De schade van het bewerken onder natte omstandigheden wordt vaak onderschat en komt tot uiting in een volgend gewas.

Kiezen voor vroeg te oogsten gewassen en rassen zorgt voor een grotere kans op oogsten onder goede omstandigheden en minder structuurschade.

Het gebruik van lichtere machines en minder zwaar beladen machines zorgt ervoor dat het land minder zwaar belast wordt en dus minder verdicht. Hetzelfde geldt voor het combineren van verschillende grondbewerkingen in één werkgang. Met de tool Terranimo kan een inschatting gemaakt worden van bodembelasting door het gebruik van machines.

Het gebruik van brede banden met een lage bandenspanning zorgt ervoor dat het land niet onnodig belast wordt. Ook een groter aantal banden kunnen daar aan bijdragen. In het voorjaar wordt een druk van 0,4 bar aanbevolen, de rest van het jaar 0,8 bar (Handboek bodem en bemesting).

Bandenspanning

Fig. Bandenspanning en verdichting. Bron: Handboek bodem en bemesting.

In een systeem met vaste rijpaden wordt de bodem waarin de gewassen groeien geheel ontzien, zodat zich daar een goede bodemstructuur ontwikkeld.

Bij niet-kerende grondbewerking wordt niet over de ondergrond gereden en wordt de bodem minder intensief bewerkt. Dit leidt vaak tot verbeteringen van de bodemstructuur, al is het effect afhankelijk van de uitgangssituatie, het bouwplan, de grondsoort en het soort machines dat gebruikt wordt.

Daarnaast kan het stimuleren van het bodemleven en van beworteling bijdragen aan het verbeteren van de bodemstructuur.