Goede ontwatering door sloten en drains is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Dat kan door (tussen)drains aan te leggen, en drains en duikers te onderhouden en verstopping te voorkomen. Ook het onderhouden van sloten is van belang zodat het perceel en de drains goed afwateren: er moet een goede doorvoer zijn, voldoende opvangcapaciteit en een peilverschil.

Ook het zorgen voor een goede bodemstructuur door het voorkomen van verdichting, het op peil houden van het organischestofgehalte, het stimuleren van beworteling en het bodemleven zijn belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Een goede bodemstructuur met voldoende organische stof helpt ook om de infiltratiecapaciteit van de bodem te verhogen en oppervlakkige afstroming en plassen op het land te voorkomen.