Vernatting veengebieden voor landbouw, klimaat en biodiversiteit

Het is goed mogelijk om de emissie van broeikasgassen uit veengronden te verminderen. Diverse maatregelen dragen hieraan bij. Deze maatregelen zijn aanzienlijk goedkoper dan diverse andere oplossingen zoals CO2 opslag in de bodem.

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen vanuit alle sectoren verminderen. Ook de landbouw zal een bijdrage moeten leveren. Veenoxidatie veroorzaakt broeikasgasemissies, door maatregelen is dit te verminderen. CLM heeft het effect van een pakket van maatregelen doorgerekend. Dit pakket omvatte ‘geen akkerbouw op veengronden’, ‘peilverhoging tot een drooglegging van 40-50 cm’ en ‘onderwaterdrainage; al dan niet peil-gestuurd’. Daarnaast zal het grondgebruik op een klein deel van de gronden veranderen. Deze gronden worden afgewaardeerd en gaan over van gangbaar grasland naar natte teelten en of natuur.

Met alle maatregelen gezamenlijk is op 260.000 ha veengronden in totaliteit een reductie van 2,0 Mton CO2eq mogelijk. Dat is bijna 4% van de totale Nederlandse reductie doelstelling van 56 Mton in 2030. De kosten van de maatregelen op de veengronden bedragen ruim 50 miljoen euro per jaar, ofwel €26,- per ton CO2eq.

Bovenop de maatregelen ten behoeve van de reductie van CO2-emissies, zijn maatregelen ten behoeve van weidevogels mogelijk. Die maatregelen (onder andere natuurlijk peil en gebruik van ruige mest) kosten ca. €350,- per ha. Uitgaande van een waarde van €40,- per ton CO2eq emissiereductie op enige termijn, is het mogelijk om op ca. 80.000 ha de maatregelen ten behoeve van weidevogels te nemen. De resultaten van deze studie worden meegenomen in de onderhandelingen over een Nationaal Klimaatakkoord.

Meer informatie

Frits van der Schans 0345 47 07 50